Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dla kogo

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością określoną w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i będące następstwem:

  • czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa)
  • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed upływem ustawowego terminu przedawnienia.

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia (szkody osobowe), utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy (szkody rzeczowe), a w przypadku  odpowiedniego rozszerzenia odpowiedzialności także szkody polegające na tzw. czystej stracie finansowej.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe lub czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia. Zakres terytorialny ubezpieczenia w zakresie podstawowym obejmuje najczęściej Polskę, z możliwością rozszerzenia na cały świat.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej może zostać uzupełnione o szereg klauzul dodatkowych rozszerzających zakres ochrony np. OC pracodawcy, OC najemcy, OC za podwykonawców, OC za produkt z możliwością pokrycia kosztów wycofania produktu niebezpiecznego z rynku.

Odrębnymi produktami ubezpieczeniowymi w szerokiej grupie umów OC, są zazwyczaj dobrowolne i obowiązkowe umowy chroniące odpowiedzialność zawodową (np. architektów, adwokatów, lekarzy) oraz ubezpieczenia związane z ochroną środowiska naturalnego.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać m.in. zakresowi i skali prowadzonej działalności, potencjalnym szkodom jakie może wyrządzić ubezpieczony, dotychczas składanym roszczeniom i wypłacanym odszkodowaniom zarówno przez ubezpieczonego jak i podmioty o podobnym profilu działalności.

Posiadanie umowy ubezpieczenia ze wskazaną wyraźnie przez kontrahenta lub zamawiającego wysokością sumy gwarancyjnej, jest co raz częściej obligatoryjnym warunkiem do podpisania umowy handlowej lub dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.