Strona główna /  Artykuły Ubezpieczeniowe /  Porady ubezpieczeniowe /  Nazewnictwo świadczeń ubezpieczeń na życie

Nazewnictwo świadczeń ubezpieczeń na życie

Mar 6 2013

Trudności w nazewnictwie świadczeń ubezpieczeń na życie. Na pierwszy rzut oka nieistotne różnice w definicjach terminów występujących w programach grupowych ubezpieczeń na życie mogą wpłynąć na zakres świadczeń…

Nie od dziś wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach. Na pierwszy rzut oka nieistotne różnice w definicjach terminów występujących w programach grupowych ubezpieczeń na życie mogą wpłynąć na zakres świadczeń i satysfakcji z zawartej umowy. Interpretacja takich definicji powinna być szczególnie istotna z punktu widzenia pracodawcy, który decydując się na grupowe ubezpieczenie dla swoich pracowników, chciałby mieć pewność, że uzyskuje jak najlepsze dla nich i ich rodzin warunki ubezpieczenia.

Program grupowego ubezpieczenia na życia składa się zazwyczaj z umowy podstawowej oraz umów dodatkowych. Decydując się na rozszerzony program ubezpieczenia na życie, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę, jaki jest jego zakres. W tym celu należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz z zawartymi w nich definicjami. Ogromne znacznie ma bowiem nie tylko sama nazwa świadczenia, ale również ochrona ubezpieczeniowa, jaką proponuje ubezpieczyciel.

Jednym z podstawowych elementów oferty ubezpieczeniowej jest świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zdarzenie to nie zawsze jest jednak rozumiane zgodnie z przepisami ruchu drogowego, niekiedy zakres definicji nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego oprócz wypadku drogowego obejmuje np. dodatkowo wypadek lotniczy, morski i kolejowy (szynowy).

Świadczenia rodzinne dotyczą naszych najbliższych dlatego istotne mogą być definicje „dziecka” i „partnera życiowego”. Dla każdego rodzica dzieckiem jest się do końca życia, ale towarzystwa ubezpieczeniowe często warunkują wypłatę świadczenia np. śmierci dziecka od limitów wiekowych zazwyczaj do 18 lub 21 roku życia rzadziej 25 roku życia. Analizując definicję partnera życiowego (konkubenta), znajdujemy obostrzenia dotyczące możliwości jego współubezpieczenia. Pojawiają się warunki dotyczące jego płci, długości trwania wspólnego pożycia lub też warunek wspólnego posiadania dzieci, rachunku bankowego lub kredytu.

Także w świadczeniach medycznych występuje wiele różnic w nazewnictwie i terminach medycznych. Ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby, nazywane niekiedy poważnym zachorowaniem, może dotyczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu jednostek chorobowych. Ubezpieczyciele często też rozgraniczają inną liczbę jednostek chorobowych dla małżonka i pełnoletnich dzieci.
Starając się o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), Oddziale Intensywnej Terapii (OIT), bądź też z tytułu rekonwalescencji, musimy zwrócić uwagę, czy osoba ubezpieczona otrzyma jednorazowe świadczenie, czy też zostanie przyznane świadczenie za każdy dzień rekonwalescencji lub pobytu na OIOM, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Zaglądając do OWU zauważymy, iż operacje chirurgiczne mogą dzielić się na klasy/rodzaje (np. 3 do 5) lub na wysokość świadczenia wyrażoną w procentach. Należy pamiętać, że to, co rozumiemy potocznie pod nazwą danej choroby, nie zawsze będzie miało swoje odzwierciedlenie w ubezpieczeniu. Praktycznie każda choroba lub zdarzenie medyczne może być definiowane na różne sposoby, w zależności od zapisów w dokumentach medycznych ubezpieczonego.

Popularnym świadczeniem medycznym jest leczenie szpitalne, przy którym warto zwrócić uwagę na zakres terytorialny ochrony, który na wniosek można rozszerzyć o kraje spoza strefy Unii Europejskiej lub cały świat. Ważnym punktem przy porównywaniu definicji wciąż pozostaje minimalna oraz maksymalna liczba dni pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej, która może wahać się od 24 godzin w przypadku pobytu z tytułu nieszczęśliwego wypadku aż do maksymalnie 180 dni pobytu w ciągu roku polisowego.

Ważnym świadczeniem, na które warto zwrócić uwagę jest trwała i całkowita niezdolność do pracy, pracy zarobkowej lub samodzielnej egzystencji. Różnice w definicjach mogą dotyczyć przyczyn niezdolności do pracy, będących rezultatem nieszczęśliwego wypadku albo choroby. Na uwagę zasługuję zapis, czy niezdolność do pracy tyczy się wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie czy też pracy zgodnej stricte z wykształceniem i doświadczeniem osoby ubezpieczonej.

Przegląd choćby tylko już wybranych terminów ubezpieczeń osobowych potwierdza, że szczegółowe porównanie różnic w terminologii ubezpieczeniowej ułatwia ostateczny wybór programu i daje komfort świadomego podejmowania decyzji.