Strona główna /  Oferta /  Usługi dodatkowe

Ocena ryzyka i szkolenia

Dla większości przedsiębiorstw i instytucji ubezpieczenie stanowi podstawowy instrument zarządzania ryzykiem i ograniczania strat związanych nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Często też bez pogłębionej analizy dokonywany jest prosty transfer takiego ryzyka na ubezpieczyciela, bez przeprowadzania szczegółowej oceny innych sposobów jego eliminowania.

Naszym klientom oferujemy współpracę w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem, którego ubezpieczenia stanowią tylko jedną część. Mając na uwadze identyfikację zagrożeń występujących w bieżącej działalności, RKB organizuje audyty ubezpieczeniowe (tzw. surveye), podczas których nasi inżynierowie ryzyka dokonują przeglądu otoczenia, historycznych danych eksploatacyjnych, stosowanych zabezpieczeń, procedur postępowania oraz oceniają stan techniczny obiektów i instalacji. Długoterminowym rezultatem takiej współpracy jest wzrost ogólnego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i optymalizacja funkcjonującego następnie programu ubezpieczeń.

Przeprowadzona ocena wskazuje zagrożenia i nieprawidłowości w obszarach takich jak: ciągłość działalności, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo informatyczne, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). Określenie profilu ryzyka ocenianego podmiotu pozwala na wdrożenie optymalnych metod dalszego postępowania. Metoda późniejszego reagowania na opisane w ten sposób ryzyka, może się później sprowadzać do następujących rozwiązań: jego unikania, ograniczania, akceptowania lub przenoszenia na podmiot zewnętrzny – najczęściej ubezpieczyciela w formie zawartej umowy ubezpieczenia.

W trakcie audytu ubezpieczeniowego przeprowadza się m.in.:

 • inspekcję poszczególnych miejsc prowadzenia działalności
 • oględziny najbliższego sąsiedztwa pod kątem możliwych zagrożeń dla miejsca ubezpieczenia (ryzyka naturalne i cywilizacyjne),
 • ocenę przebiegu głównych procesów produkcyjnych i technologicznych
 • przegląd stanu zabezpieczeń informatycznych, przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
 • ocenę konstrukcji i przeznaczenia budynków, budowli oraz sposobów składowania mienia
 • analizę procesu produkcyjnego pod kątem przerwy w działalności, uzależnienie od mediów, dostaw surowców, pracy podmiotów zewnętrznych i ewentualnej utraty przychodu
 • wyliczenie prawdopodobnej maksymalnej szkody w miejscu ubezpieczenia
 • sprawdzenie aktualności przykładowych scenariuszy szkodowych

Efektem oględzin miejsca ubezpieczenia jest pisemny raport końcowy, który stanowi dodatkowy element w trakcie czynności negocjacyjnych z ubezpieczycielami, potrzebny prawidłowej do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego. W przekazywanych zaleceniach raport wskazuje także obszary do poprawy, które mogą generować potencjalne zagrożenia.

Sładka i zakres oferowanej ochrony jest zazwyczaj uzależniony od ryzyka, a ryzyko od prawdopodobieństwa i wysokości potencjalnej straty. Ubezpieczony, który jest w stanie skutecznie obniżyć prawdopodobieństwo lub wysokość strat, może zatem liczyć na niższą składkę i lepsze warunki pokrycia.

Do korzyści z przeprowadzonego audytu ubezpieczeniowego można zaliczyć:

 • identyfikację ryzyka z uwzględnieniem prawdopodobieństwa jego występowania i skali konsekwencji oraz ocenę stosowanych mechanizmów kontroli
 • opracowanie procedur wspomagających podejmowanie decyzji, dotyczących kontroli bezpieczeństwa budynków, urządzeń oraz instalacji
 • potwierdzenie zgodności prowadzonej działalności z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • wskazanie optymalnych metod ograniczania ryzyka i podnoszenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa
 • określenie rekomendacji w zakresie zarządzania kluczowymi zagrożeniami, w tym możliwego i/lub realizowanego transferu na rynek ubezpieczeniowy
 • podnoszenie świadomości w zakresie BHP wśród pracowników i kadry zarządzającej
 • niezależną od ubezpieczyciela obiektywną ocenę zewnętrznego eksperta, polegającą na zdefiniowaniu potencjału i kierunku poprawy systemu zarządzania ryzykiem

Dużą wagę przykładamy do skutecznego wdrażania zaleceń wynikających z raportów oceny ryzyka, a jednym z najistotniejszych elementów tego procesu jest budowanie świadomości obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia i procedur działania na wypadek pojawienia się szkody. Odbywa się to m.in. poprzez systematyczne i cykliczne szkolenia organizowane przez specjalistów RKB. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie oraz dziesiątki przeprowadzonych spotkań i prezentacji, skutkuje lepszym zrozumieniem problematyki ubezpieczeniowej przez naszych Klientów oraz pomaga na bardziej efektywną współpracę w zakresie likwidacji ewentualnych szkód.

Dla przedsiębiorstw działających w ramach grupy kapitałowej proponujemy jednolitą korporacyjną politykę ubezpieczeniową rozszerzoną o elementy zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz zaleceniem powołania grupowego risk manager, wspomagającego proces zarządzania strukturą holdingową. Polityka taka obejmująca podmioty działające na rynku krajowym jak i zagranicznym służy m.in.:

 • wypracowaniu wspólnych zasad i procedur przepływu, gromadzenia i przetwarzania danych ubezpieczeniowych dla celów negocjacyjnych i analitycznych,
 • wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej grupy na rynku ubezpieczeniowym (efekt skali),
 • unifikacji warunków ubezpieczenia funkcjonujących w poszczególnych podmiotach tworzących grupę kapitałową (krajowe i światowe programy ubezpieczeń),
 • ujednoliceniu zasad, form i procedur kontraktowania usług ubezpieczeniowych oraz likwidowania szkód,
 • zwiększeniu skuteczności czynności zarządczych, nadzorczych i kontrolnych.