Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia finansowe /  Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego (należności)

Dla kogo

Ubezpieczenie wierzytelności handlowych zwane również ubezpieczeniem kredytu kupieckiego przeznaczone jest dla przedsiębiorców oferujących swoim klientom odroczone terminy płatności.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są wierzytelności ubezpieczonego przedsiębiorcy powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług zrealizowanych do jego klientów również będących przedsiębiorcami, potwierdzonych fakturą i dowodem wydania towaru lub wykonania usługi. Należności te objęte są ochroną ubezpieczeniową do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Zakres ochrony

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte należności:

  • umowa ubezpieczenia obejmuje ryzyko niewypłacalności klientów ubezpieczającego: Prawnie stwierdzoną niewypłacalność (upadłość, ugoda pozasądowa, umorzenie egzekucji komorniczej)
  • przewlekła zwłoka – opóźnienie klienta w uregulowaniu należności wynoszące od 2 do 5 miesięcy od daty zlecenia należności do windykacji (w zależności od warunków ubezpieczenia)

Zakres podmiotowy ubezpieczenia

  • ubezpieczeniem mogą zostać objęte należności (z VAT) od wszystkich klientów lub tylko klientów z saldami równymi lub przekraczającymi określoną wartość (np. 50.000 zł z VAT.)
  • na wniosek ubezpieczającego istnieje możliwość wyłączenia z obowiązku ubezpieczenia określonych podmiotów

Limit odszkodowawczy

Limit odszkodowawczy to łączna wartość odszkodowań, którą może uzyskać ubezpieczający z tytułu umowy ubezpieczenia. Najczęściej limit odszkodowawczy wyrażony jest krotnością uiszczonej przez ubezpieczającego rocznej składki za ubezpieczenie (np. 25- krotność składki rocznej). Rzadziej limit odszkodowawczy wyrażany jest kwotowo.

Istotną kwestią jest uzyskanie optymalnego poziomu limitu odszkodowawczego dla danego ubezpieczającego mając na względzie najwyższe salda z klientami podlegającymi ubezpieczeniu.

Każdy z klientów ubezpieczającego podlegający ubezpieczeniu ma w umowie wyznaczony limit kredytowy/ sumę ubezpieczenia, która jest granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku niewypłacalności danego klienta