Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia komunikacyjne /  Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu. Umowa ubezpieczenia musi zostać zawarta najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu lub wprowadzenia go do ruchy. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na posiadaczu pojazdu, ubezpieczenie to należy do ubezpieczeń obowiązkowych, którego zakres i warunki reguluje ustawa.

Przedmiot ochrony

Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania polisy (odpowiedzialności ubezpieczeniowej), wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zakres ochrony

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Suma gwarancyjna

Zgodnie z ustawą suma gwarancyjna czyli limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie może być niższy niż: 5 mln EURO w przypadku szkód na osobie i 1 mln EURO w przypadku szkód na mieniu. Sumy te dotyczą jednego zdarzenia.

Opłaty karne za brak OC komunikacyjnego

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Opłata zależy od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej

Wysokość opłat w 2013 roku:

Opłata karna Samochody osobowe Samochody ciężarowe,
ciągniki samochodowe
i autobusy
Pozostałe pojazdy
100% 5 200 zł 7 800 zł 870 zł
50% 2 600 zł 3 900 zł 435 zł
20% 1 040 zł 1 560 zł 170 zł