Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE) zostały w polskim prawie zdefiniowane jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energie geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów” (art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2015 r. poz. 478).

Przyczyną obserwowanego nie tylko w naszym kraju intensywnego rozwoju inwestycji w obszarze OZE, oprócz dążenia do zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych, stał się także korzystny system subwencji państwowych i unijnych na budowę inteligentnych sieci energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Razem z tym następuje rozwój specjalistycznych ubezpieczeń, chroniących proces projektowania i montażu, jak również późniejszego wykorzystywania oraz ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ich posiadania.

Dla kogo

Ubezpieczenie adresowane jest zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, wykorzystujących instalacje OZE do celów prywatnych jak i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, która może być związana z dalszą sprzedażą pozyskanej energii. Nasza oferta kierowana jest do inwestorów, właścicieli i operatorów elektrowni, projektantów, firm budowlanych, producentów elementów składowych instalacji, firm transportowych, spedytorów oraz do banków i innych podmiotów finansujących tworzenie instalacji.

Wykorzystując wiedzę o inwestycji pomagamy w rzetelnej analizie i identyfikacji ryzyk zagrażających instalacji oraz utracie spodziewanego przychodu. Wydawane zalecenia zmierzają do minimalizacji ryzyka wystąpienia szkód w instalacji poprzez odpowiednią konserwację, regularne przeglądy oraz montaż systemów ochrony przeciwpożarowej i antykradzieżowej.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są zarówno urządzenia składające się na konstrukcję OZE (m.in. elektronika, elementy sterujące, części zapasowe, wyposażenie pomocnicze), jak również szacowany przychód oraz finansowe skutki przerwy w pracy tych instalacji, spowodowane wystąpieniem zdarzeń o charakterze losowym.
Uzupełnieniem programu ubezpieczenia jest ochrona w ryzyku odpowiedzialności cywilnej podmiotów użytkujących OZE lub zaangażowanych w cały proces inwestycyjny.

Zakres ochrony

Prawidłowo skonstruowany zakres ochrony ubezpieczeniowej, powinien uwzględniać cztery podstawowe fazy realizacji inwestycji OZE, biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia zdarzeń losowych specyficznych dla każdego z tych etapów.

Faza projektowa
Inwestor przygotowuje odpowiednią dokumentację techniczną, uzyskuje niezbędne pozwolenia, wybiera sposób finansowania oraz dokonuje doboru projektanta i wykonawców inwestycji.
W fazie tej mogą wystąpić m.in. szkody z tytułu błędów projektowych oraz szkody następcze związane opóźnieniem inwestycji. Każdy z podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny powinien zatem legitymować się swoim ubezpieczeniem zawodowym (PI).

Faza transportowa
Podstawowym ryzykiem w trakcie transportu jest uszkodzenie przewożonych elementów instalacji jak również ich załadunek i rozładunek w miejscu montażu. W szczególności dotyczyć to może elementów ponadgabarytowych lub wrażliwego wyposażenia elektronicznego.

Zdarzenia, które mogą powstać w trakcie transportu, oprócz szkód w samym ładunku, mogą powodować opóźnienia całego procesu inwestycyjnego. Konieczność ponownego zamówienia oraz dostarczenia na miejsce montażu elementów, które uległy szkodzie, może wydłużyć etap transportu niezbędny do rozpoczęcia kolejnych faz inwestycji. Produktem ubezpieczeniowym, który może zostać zastosowany dla pokrycia kosztów związanych z opóźnieniem jest ubezpieczenie MDSU (Marine Delay in Start-Up).
Sprawdzenie wiarygodności i doświadczenia wybranego przewoźnika powinno objąć także weryfikację jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Faza montażowa
Przedmiotem ubezpieczenia jest już sama inwestycja w trakcie wykonywania prac budowlano-montażowych. Zakres potrzebnego ubezpieczenia CAR-EAR dzielony jest na sekcje:

  • sekcja I – obejmuje szkody materialne dla większości elementów i materiałów znajdujących się na placu budowy, a także wykorzystywanych maszyn (m.in. od pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej, powodzi, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi)
  • sekcja II – chroni odpowiedzialność cywilną podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, w tym inwestora i wykonawców poszczególnych prac (zamiast sekcji II mogą być zawierane także odrębne ubezpieczenia OC ogólnej)
  • sekcja III – ubezpieczenie utraty zysku (ALoP) chroni zysk inwestora w wyniku powstałego opóźnienia, na skutek szkody objętej ubezpieczeniem budowlano-montażowym sekcji I

Faza operacyjna
Faza ta stanowi zwieńczenie całego procesu inwestycyjnego i polega na eksploatacji urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta – produkcji energii i jej przekazywaniu do sieci elektroenergetycznej.

Gotowa instalacja powinna podlegać ubezpieczeniu od zewnętrznych ryzyk żywiołowych, optymalnie w systemie od wszystkich ryzyk (m.in. wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar, osmalenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, upadek statku powietrznego) z rozszerzeniem o kradzieże i dewastacje.

Dodatkowym elementem ochrony powinno być ubezpieczenie elementów elektronicznych (EEI), ubezpieczenie utraty zysku obejmujące brak przychodu wskutek szkody w ubezpieczonych elementach (BI) oraz ubezpieczenia techniczne chroniące od szkód wewnętrznych tkwiących w samym urządzeniu (np. wadliwe wykonanie, uszkodzenia mechaniczne, awarie elektryczne, błędy projektowe, wady materiałowe).

Niezbędnym uzupełnieniem programu ubezpieczeń jest umowa odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (deliktowa i kontraktowa), zabezpieczająca przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych użytkowaniem OZE.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia lub gwarancyjna określana jest przez ubezpieczającego i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jej wysokość dla maszyn i urządzeń określa Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej nowej, oznaczającej koszt zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrów i jakości, powiększonej o koszty transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty. Sumę ubezpieczenia dla utraty przychodu ustala się przez pomnożenie wskaźnika mocy i wskaźnika ceny skupu energii.

Kontakt

W przypadku zainteresowania przygotowaniem oferty ubezpieczenia prosimy o kontakt z jedną ze wskazanych niżej osób. Na podstawie wspólnie zebranych danych, przeprowadzimy wstępną analizę inwestycji i ewentualnych zagrożeń oraz określimy zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową.