Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Dla kogo

Ubezpieczenia budowlano-montażowe skierowane są do inwestorów i wykonawców prac jako stron zawierających umowę ubezpieczenia prac ale ochrona obejmuje także pozostałe podmioty zaangażowane w prace kontraktowe m.in. podwykonawców, producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace lub są odpowiedzialni za ich realizację.

Przedmiot ochrony

Umowa ubezpieczenia obejmuje cały proces realizacji inwestycji w trakcie wykonywanego kontraktu i gwarantuje zabezpieczenia finansowe wraz ochroną mienia będącego w stadium budowy (realizowane obiekty budowlane i montażowe, sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy maszyny budowlano-montażowe).

Zakres ochrony

Z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez ubezpieczyciela, umowa może być zawarta w zakresie podstawowym, który gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń oraz dodatkowo rozszerzone o ryzyka żywiołów naturalnych.

Kolejne sekcje ubezpieczenia mogą obejmować odpowiedzialność cywilną podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny oraz zapewniać wypłatę utraconego zysku w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji na skutek ubezpieczonego zdarzenia (ALoP). Z uwagi na złożoność i specyfikę inwestycji budowlanych, tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe. 

Suma ubezpieczenia

Sumą ubezpieczenia ustalaną przez ubezpieczającego, powinna być całkowita wartość prac określonych kontraktem budowlanym lub montażowym powiększona o wartość materiałów, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu.

Odrębnie wskazywana jest wartość sprzętu i maszyn budowlanych na podstawie kosztu nabycia nowego mienia o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.

Suma gwarancyjna w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie indywidualnej oceny możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód, które mogą powstać w związku z realizacją prac budowlano-montażowych.