Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze

Dla kogo

Operatorzy i linie lotnicze, operatorzy portów lotniczych.

Przedmiot ochrony

Przedmiot szeroko rozumianych ubezpieczeń lotniczych może obejmować:

  • Statki powietrzne będące własnością lub użytkowane przez ubezpieczonego i dopuszczone do lotów na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ubezpieczenie aerocasco).

Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia statku powietrznego powstałe podczas wykonywania lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania, okresowego wyłączenia z eksploatacji pod warunkiem, że statek powietrzny stacjonuje w miejscu do tego przeznaczonym, napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze (za wyjątkiem szkód polegających na wadliwym wykonaniu tychże napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek).

  • Odpowiedzialność cywilną użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich innych niż pasażerowie lub podróżni (OC użytkownika).

Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku użytkowania statku powietrznego. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczony statek powietrzny osobom trzecim znajdującym się poza jego pokładem, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

  • Odpowiedzialność cywilną przewoźnika z tytułu przewozu ładunków oraz wobec pasażerów lub podróżnych oraz ich bagażu i rzeczy osobistych (OC przewoźnika).

Ubezpieczenie chroni podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on umowę przewozu. Odszkodowanie wypłacanie jest z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa.

  • Odpowiedzialność cywilną operatora portu lotniczego. Warunki ubezpieczenia obowiązkowego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną czynności operatora portu lotniczego związane między innymi z obsługą naziemną statków powietrznych (obsługa płytowa, zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne usługi lotniskowe związane ze startem, lądowaniem i parkowaniem samolotów, utrzymanie płyty postojowej i pasów w należytym stanie w tym odladzanie i oświetlenie, obsługą pasażerów, magazynowaniem i przechowywaniem towarów, bezpieczeństwem, w tym przeszukiwaniem pasażerów i bagażu, działalnością służb ratowniczych, w tym straży pożarnej, służb medycznych, służby ochrony lotniska, szkodami spowodowanymi przez ptaki lub inne zwierzęta.

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi (NW).

Ubezpieczenie przeznaczone dla właścicieli statków powietrznych, gwarantujące wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego, personelu latającego lub innych pracowników ubezpieczonego, którzy znajdując się na pokładzie statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku, skutkującego śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu. Zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osobistych członków załogi podczas pełnienia przez nich obowiązków na pokładzie statku powietrznego.

Zakres ochrony

Zakres ochrony ustalany indywidualnie.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie.