Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie cyber

UBEZPIECZENIE CYBER
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania w przypadku ich naruszenia. We wszystkich krajach Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).


Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych rozporządzeniem znajdują się m.in.:

  • obowiązek zawiadomienia osób o naruszeniu ochrony w przetwarzaniu lub przechowywaniu ich danych osobowych,
  • obowiązek poinformowania organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych (do 72 godzin od wykrycia naruszenia),
  • domniemanie winy administratora danych za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody,
  • sankcje administracyjne w wysokości do 20 mln EUR lub 4% globalnego obrotu rocznego – w zależności, która kwota jest wyższa,
  • restrykcje w przechowywaniu czy zbieraniu danych osobowych (minimalizacja danych ograniczenia w czasie),
  • dla wybranych podmiotów obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych,
  • obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Pełne przygotowanie do wymagań wprowadzanych przez rozporządzenie to zazwyczaj wielomiesięczny proces, jednakże nawet wdrożenie nowych regulacji nie gwarantuje wyeliminowania ryzyka strat finansowych m.in. w przypadku wycieku przetwarzanych przez firmę lub instytucję danych osobowych. Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą rozszerzonego ubezpieczenia ryzyk informatycznych (cyber), które ułatwia zarządzenie nadużyciami i niezgodnymi z prawem incydentami skierowanymi na uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury komputerowej, co pozwoli zminimalizować negatywne finansowe konsekwencje takich zdarzeń.


Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych chroni organizacje każdej wielkości przed stratami finansowymi i nadzwyczajnymi kosztami takich zdarzeń, jak m.in.: utrata dostępu i naruszenie integralności danych, atak hakerski, sabotaż komputerowy, wymuszenia i okupy, czy też skutki zainstalowania złośliwego oprogramowania.


Poniżej przedstawiamy wybrane istotniejsze warunki ubezpieczenia, na przykładzie jednego z wiodących na naszym rynku towarzystw:


Cechy ubezpieczenia Opis
Koszty poinformowania osób Ochrona obejmuje koszty poinformowania osób, których dane zostały ujawnione, również w takiej sytuacji, gdy prawo nie nakłada takiego obowiązku na ubezpieczonego.
Koszty poinformowania regulatora (organu) Ochrona obejmuje koszty poinformowania regulatora (organu) w przypadku ujawnienia danych osobowych i naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Ujawnienie danych osobowych Ochrona obejmuje koszty obrony i odszkodowania za ujawnienie danych osobowych w sposób stanowiący naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Koszty postępowania regulacyjnego Ochrona obejmuje koszty obsługi prawnej w przypadku postępowania regulacyjnego związanego z ujawnieniem danych osobowych.
Kary administracyjne Ochrona obejmuje kary administracyjne nakładane przez regulatora w związku z ujawnieniem danych osobowych.
Ujawnienie informacji poufnych Ochrona obejmuje koszty obrony i odszkodowania w przypadku nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnych otrzymanych od kontrahentów.
Wymuszenia Ochrona obejmuje koszty wymuszenia w tym kwotę okupu w przypadku groźby ujawnienia informacji poufnych otrzymanych od kontrahentów przez ubezpieczonego lub ujawnienia danych osobowych. Ochrona obejmuje też przypadki związane z oprogramowaniem typu ransomware.
Koszty odtworzenia danych W przypadku utraty lub braku możliwości dostępu do danych ubezpieczonego lub danych w stosunku, do których ubezpieczony pełni rolę administratora ubezpieczyciel pokryje koszty odtworzenia danych, jeżeli do takiej utraty doszło m.in. w wyniku wirusa komputerowego, ataku hakerskiego, błędu ludzkiego, awarii  zasilania czy przepięcia.
Utrata zysku Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utracone zyski oraz koszty dodatkowe (w tym koszty korzystania z wynajmowanych urządzeń, koszty usług osób trzecich czy dodatkowe koszty personalne) w przypadku, gdy dojdzie m.in. do ataku hakerskiego czy działania wirusa komputerowego.
Zarządzanie incydentem Ochrona może obejmować usługę zarządzania incydentem świadczoną przez profesjonalnego partnera dostępną 24/7/365.
Podwykonawcy Ubezpieczyciel udziela ochrony w przypadku, gdy roszczenie do ubezpieczonego wynika z działania podwykonawców, za których ubezpieczony jest odpowiedzialny.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty ubezpieczenia, którą po wcześniejszym zebraniu potrzebnych informacji, przygotuje dla Państwa jeden z naszych brokerów.