Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Dla kogo

Umowa ubezpieczenia dotyczy maszyn i urządzeń stanowiących własność ubezpieczającego lub znajdujących się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Przedmiot ochrony

Ubezpieczeniem objęte są maszyny  w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że zostały zainstalowane zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Za szkodę uważana będzie utrata albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany.

Zakres ochrony

Z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez ubezpieczyciela, ochroną objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od ubezpieczającego lub ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn (m.in. błędy projektowe, konstrukcyjne, montażowe, wykonawcze producenta, błędy w obsłudze, celowe zniszczenie przez osoby trzecie, działanie sił odśrodkowych, nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję, dostanie się ciała obcego, niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, szkody elektryczne).

Dodatkowym uzupełnieniem ochrony dla tej grupy ryzyk, może być także umowa ubezpieczenia utraty zysku na bazie maszyn od uszkodzeń, szczególnie wtedy gdy ubezpieczający prowadzi działalność produkcyjną w jednym miejscu i nie będzie w stanie szybko odbudować swojego parku maszynowego np. są to maszyny robione na specjalne zamówienie (MLoP).

UWAGA: Zawarcie umowy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, nie powinno zwalniać z zawarcia umowy ubezpieczenia maszyn także w ramach „zwykłego” ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ryzyk ogniowych, zapewniającego ochronę przed zdarzeniami losowymi i zewnętrznymi.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie kosztów związanych z zakupem nowej maszyny z doliczeniem m.in. kosztów frachtu, kosztów montażu oraz wszelkich innych opłat.