Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie

W zależności od indywidualnych potrzeb, ubezpieczenie cargo może dotyczyć mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Umowa może być także zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w ustalonym np. rocznym okresie jej obowiązywania (umowy obrotowe).

Dla kogo

Ubezpieczenie jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców (np. producentów, handlowców, eksporterów, importerów), którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym narażeni są na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.

Ubezpieczenie kierowane jest zarówno do tych przedsiębiorców, którzy w przewozach towarów korzystają z własnego transportu, jak również do firm korzystających z usług zawodowych przewoźników.

UWAGA: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie uchroni właściciela ładunku przed stratą, w sytuacji kiedy przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za zaistniałe zdarzenie np. szkoda żywiołowa – huragan. Temu właśnie służy ubezpieczenie mienia w transporcie.

Przedmiot ochrony

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Specjalnych uzgodnień z ubezpieczycielem wymagają transporty m.in. wartości pieniężnych, dzieł sztuki, eksponatów, dokumentów, przesyłek pocztowych i zwierząt.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie może obejmować zarówno fazę dokonywania załadunku jak i jego wyładunku w miejscu końcowego przeznaczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także wszystkie fazy przewozu ładunku drogą lądową (samochodową lub kolejową), lotniczą, morską lub śródlądową, wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym magazynowaniem ładunku na trasie. 

Dla transportów krajowych, ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonego mienia i podobnie jak w przypadku ubezpieczeń mienia w lokalizacjach, zakres ochrony może zostać oparty na: zazwyczaj jedynie kilkunastu ryzykach nazwanych i zdefiniowanych (np. pożar, wybuch, huragan, deszcz nawalny, powódź) lub korzystniejszym rozwiązaniu opartym na ryzykach wszystkich poza wyraźnie wyłączonymi z ochrony. W każdym ze wskazanych dwóch rozwiązań ubezpieczenie może objąć także ryzyka kradzieżowe.

Dla transportów międzynarodowych powinno przyjmować się Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses), powszechnie stosowane zarówno przez ubezpieczycieli jak i przez handlowców, eksporterów i importerów na całym świecie. W ramach wymienionych klauzul ubezpieczyciel może udzielać ochrony w kilku wariantach pokrycia od najwęższego (klauzula C) do najszerszego wariantu opartego na klauzuli A (ICC „A” 1.1.09). W zależności od specyfiki ładunku i kierunków transportu, ochrona może zostać dodatkowo zmodyfikowana poprzez włączenie szeregu specjalistycznych klauzul m.in. klauzule węglowe, olejowe, mięsne, wojenne, strajkowe.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać wartości mienia w miejscu i czasie załadowania na środek transportu. Limit odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela jest zazwyczaj określany dla jednego środka transportu (np. pojazdu, wagonu lub składu, statku, samolotu). Specjalne uzgodnienia powinny dotyczyć konwojów. Suma ubezpieczenia może zostać dodatkowo powiększona o koszt frachtu, ubezpieczenia oraz opłat celnych.