Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

Rekomendujemy zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich (all risks), która nie ogranicza się wyłącznie do ryzyk nazwanych i zdefiniowanych (klasyczne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). W związku z tym eliminuje się ryzyko związane z brakiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku bądź to wystąpienia zdarzenia, które nie nabiera cech zdefiniowanych ogólnymi warunkami, bądź zaistnienia wypadku losowego nie objętego katalogiem ubezpieczonych ryzyk. Charakterystyczna dla warunków ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wszystkie zdarzenia zewnętrzne, nagłe, losowe i nie dające się przewidzieć z wyjątkiem tych, które zostały wyłączone w warunkach ubezpieczenia.

Dla kogo

Umowa ubezpieczenia dotyczy mienia stanowiącego własność ubezpieczającego lub znajdującego się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady inwestycyjne, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie prywatne pracowników, niskocenne i pozabilansowe składniki majątku oraz inne mienie indywidualnie uzgodnione z ubezpieczycielem.

Zakres ochrony

Z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez ubezpieczyciela, ochrona obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, w tym także ryzyka kradzieżowe.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia określana jest przez ubezpieczającego zazwyczaj na podstawie wartości księgowej brutto (fakturowej początkowej), wartości odtworzeniowej nowej bądź wartości rzeczywistej uwzględniającej zużycie techniczne.