Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki D&O

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki D&O

Dla kogo

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci spółki kapitałowej, spółdzielnie, spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne gdzie komplementariuszem jest spółka kapitałowa, agencje lub instytucje państwowo-samorządowe. Ubezpieczenie zawierane jest przez spółkę (jako Ubezpieczającego) na rzecz członków jej władz jako ubezpieczonych.

Przedmiot ochrony

Odpowiedzialność prawna obecnych i przyszłych członków władz spółki kapitałowej lub innych ubezpieczonych podmiotów, za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie D&O chroni majątek osób pełniących funkcje we władzach spółki lub innego ubezpieczonego podmiotu, a także samego ubezpieczającego i jego właścicieli, przed szkodami wyrządzonymi przez uchybienia zarządzających. Świadczenie z umowy ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim zapłatę kwoty, do której z mocy prawa lub ugody zobowiązany jest ubezpieczony w związku ze swoim działaniem lub zaniechaniem.

Zakres pokrycia obejmuje także roszczenia, które mogą być skierowane przeciwko współmałżonkom i spadkobiercom ubezpieczonego, a także odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz kary administracyjne, których zapłatę za osoby trzecie dopuszcza prawo. Ważnym elementem ubezpieczenia stanowi również pokrycie uzasadnionych kosztów obrony przed wniesionym roszczeniem oraz możliwość przygotowania opinii prawnej już w sytuacji zaistnienia okoliczności, które mogą prowadzić do podniesienia roszczenia przeciwko ubezpieczonemu.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać m.in. zakresowi i skali prowadzonej działalności, potencjalnym szkodom jakie może wyrządzić ubezpieczony, dotychczas składanym roszczeniom i wypłacanym odszkodowaniom zarówno przez ubezpieczonego jak i podmioty o podobnym profilu działalności.