Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Dla kogo

Umowa ubezpieczenia dotyczy mienia stanowiącego własność ubezpieczającego lub znajdującego się na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu, w pieczy lub pod kontrolą ubezpieczającego, jeżeli spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia.

Przedmiot ochrony

Ubezpieczenie ma charakter modułowy co oznacza, że istnieje możliwość wyboru przedmiotu ubezpieczenia np. sprzęt elektroniczny oraz dane i nośniki danych lub sprzęt elektroniczny i zwiększone koszty działalności, bądź też wszystkie trzy poniższe ubezpieczenia łącznie.

  • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny (np. serwery, komputery stacjonarne, urządzenia peryferyjne, sieci komputerowe, notebooki, laptopy, tablety, telefony komórkowe)
  • dane i nośniki danych (np. dyski, płyty CD, taśmy magnetyczne) oraz koszty odtworzenia utraconych danych (np. informacje zawarte w bazach danych, systemy operacyjne, licencjonowane programy produkcji seryjnej oraz stworzone na zamówienie użytkownika)
  • zwiększone koszty działalności czyli wydatki, które poniósł ubezpieczony w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej działalności, na skutek szkody materialnej w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym (np. zatrudnienie dodatkowego personelu, najem pomieszczeń zastępczych, wykorzystanie sprzętu zastępczego i systemów zewnętrznych, przeprogramowanie)

Zakres ochrony

Z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez ubezpieczyciela, ochroną objęte są wszelkie szkody i straty polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia zdarzenia losowego nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

W szczególności ochrona ubezpieczeniowa może obejmować odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku: niewłaściwego lub błędnego działania pracowników, zdarzeń wywołanych żywiołami, ryzyk kradzieżowych, wandalizmu, wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych które ujawniły się po okresie gwarancji lub rękojmi, działania prądu o niewłaściwych parametrach.

W wyniku dodatkowych uzgodnień z ubezpieczycielem istnieje również możliwość objęcia ochroną specyficznych ryzyk informatycznych obejmujących straty związane z ujawnieniem danych i informacji, włamaniami komputerowymi i cyberterroryzmem.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia dla elektronicznego sprzętu stacjonarnego i przenośnego ustalana jest na podstawie jego wartości odtworzeniowej nowej lub wartości księgowej brutto (fakturowej początkowej).

Suma ubezpieczenia dla wymiennych nośników danych powinna odpowiadać kosztom ich wymiany oraz niezbędnym kosztom odtworzenia danych zawartych na tych nośnikach.

Suma ubezpieczenia w odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności ponoszonych w następstwie szkody materialnej, ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie przewidywanych kosztów dodatkowych, jakie ubezpieczający prawdopodobnie poniesie w celu kontynuowania procesów i procedur związanych z utrzymaniem normalnej i bieżącej działalności.