Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia majątkowe /  Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku

Rekomendujemy zawarcie umowy ubezpieczenia utraty zysku (BI). Wypłata odszkodowania ze „zwykłego” ubezpieczenia mienia pozwoli jedynie odtworzyć utracone lub zniszczone mienie, w tym samym czasie przedsiębiorca będzie jednak ciągle ponosił większość wcześniejszych kosztów stałych oraz będzie zmuszony podejmować działania doraźne zapewniające możliwość powrotu na rynek oraz uniemożliwiające jego utratę np. na rzecz konkurencji. Pokrycie takich kosztów może zapewnić właśnie ubezpieczenie utraty zysku.

Dla kogo

Ubezpieczający, który zawarł już umowę ubezpieczenia mienia od ognia lub od wszystkich ryzyk, szczególnie taki, który prowadzi działalność w jednym miejscu i zlokalizował w nim większość swojego majątku; prowadzi działalność produkcyjną i w przypadku szkody całkowitej nie będzie w stanie szybko odbudować swoich nieruchomości oraz odtworzyć parku materiałowo-technologicznego.

Przedmiot ochrony

Umowa ubezpieczenia dotyczy przewidywanego zysku brutto, jaki ubezpieczający lub ubezpieczony osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została zakłócona lub przerwana na skutek zdarzenia powodującego szkodę w mieniu.

Zakres ochrony

Z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych przez ubezpieczyciela, ochroną objęta jest wartość utraconego zysku brutto wynikającego ze spadku wartości obrotu oraz ze wzrostu kosztów działalności, będących wynikiem zaistnienia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia nagłego i przypadkowego zdarzenia objętego ochroną na podstawie umowy ubezpieczenia mienia.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie szacowanego przez ubezpieczającego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie odszkodowawczym pozwalającym na wznowienie działalności w zakresie sprzed powstania szkody w mieniu.