Strona główna /  Oferta /  Ubezpieczenia osobowe /  Pracownicze Programy Emerytalne – PPE

Pracownicze Programy Emerytalne

Dla kogo

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są to programy tworzone przez pracodawcę dla zatrudnionych pracowników. W programie może uczestniczyć każdy pracownik, który spełnia warunki określone zwykle w umowie zakładowej. PPE to korzystne rozwiązanie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Przedmiot ochrony

Podstawowym przedmiotem PPE jest długoterminowe inwestowanie i pomnażanie środków na przyszłą emeryturę uczestników programu.

Zakres ochrony

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • część ochronną
 • część inwestycyjną

Ubezpieczenie umożliwia gromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłość oraz zapewnia ochronę w razie śmierci ubezpieczonego. Jest składnikiem dobrowolnego III filaru systemu ubezpieczeń społecznych i zapewnia pracownikom dodatkowy dochód po przejściu na emeryturę. Do ubezpieczenia mogą zostać dołączone umowy dodatkowe.

Składka

Wysokość składki podstawowej określana jest przez pracodawcę i może wynosić maksymalnie 7% wynagrodzenia brutto pracownika. Dodatkowo każdy z pracowników uczestniczących w programie PPE może zadeklarować dodatkową składkę z tym, że nie większą niż 450% średniego krajowego wynagrodzenia brutto.

Korzyści z ochrony

Korzyści dla pracodawcy:

 • skuteczny argument motywujący i wiążący pracowników z pracodawcą
 • składka podstawowa opłacana przez pracodawcę stanowi koszt uzyskania przychodu
 • składka podstawowa opłacana przez pracodawcę nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
 • możliwość odpisania poniesionych kosztów związanych z prawidłową obsługą programu

Korzyści dla pracownika:

 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego poprzez gromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłą emeryturę
 • finansowe wsparcie dla rodziny w przypadku śmierci pracownika
 • dokonanie wykupu zgromadzonych środków zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • w przypadku zmiany pracodawcy możliwość przeniesienia zgromadzonego kapitału z PPE do innego PPE lub na indywidualne konto emerytalne (IKE)
 • możliwość zadeklarowania dodatkowej składki
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia