Strona główna /  Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121/206 (dalej „Spółka”).

2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prosimy o kontakt:

Administrator: office@rkb.pl;

Inspektor Ochrony Danych: Sylwia Wiązowska – Grehl, iod@rkb.pl


3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę:

a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

   • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz oferowaniem produktów w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności;
   • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Spółki, łączącą nas z Państwem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Spółki;
   • realizacji umów zawartych z Państwem w ramach działalności Spółki;
   • obsługi reklamacji przez Spółkę, gdy Państwo złożyli taką reklamację;
   • objęcia Państwa ubezpieczeniami grupowymi, zawieranymi przez Administratora na Państwa rzecz oraz do pomocy w uzyskaniu należnego odszkodowania/świadczenia od Ubezpieczycieli (jeżeli dotyczy);

b) Przepisy prawa wymagają od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

c) Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

   • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów Spółki lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;
   • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
   • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

d) W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Państwa dane o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do wykonania umowy. Zgoda na przetwarzanie tych danych może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie, w ten sam sposób, jak została przez Państwa wyrażona, jednakże jej brak może uniemożliwić Administratorowi wykonywanie umowy na Państwa rzecz. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, do momentu wycofania zgody.


4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług świadczonych przez Spółkę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.


5. Uprawnienia wobec Spółki w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a) Przysługują Państwu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

b) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

c) Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

   • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
   • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

6. Państwa dane osobowe udostępniamy Ubezpieczycielom, współpracującym brokerom, innym dystrybutorom ubezpieczeń, w związku i w celu świadczenia usług na Państwa rzecz, w tym przygotowania ofert ubezpieczenia i wystawienia polis, likwidacji szkód, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe, w niezbędnym zakresie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym.


7. Okres przechowywania danych osobowych

a) Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • archiwizacyjnych,
   • przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń).

b) Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


8. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Państwa prawa.Polityka prywatności w serwisie internetowym rkb.pl

 1. Użytkownicy są przez cały czas korzystania z Serwisu anonimowi, chyba że z własnej woli postanowią ujawnić swoje dane osobowe.
 2. Informacje zawarte w tzw. logach systemowych, w szczególności adres IP, będą wykorzystywane wyłącznie do zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz w celach technicznych, które nie będą prowadzić do identyfikacji Użytkownika. Dane objęte są ochroną, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby uprawnione, zajmujące się administrowaniem Serwisem.
 3. W razie naruszenia praw portalu informacje zawarte w logach systemowych mogą zostać udostępniane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – uprawnionym instytucjom państwowym.
 4. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RKB Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do przekazania informacji zawartych w ww. logach uprawnionym organom państwa, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 5. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Użytkownik może zablokować w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.
 6. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można wysyłać na adres: office@rkb.pl.
 7. Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona. Użytkowników portalu obowiązuje aktualna polityka prywatności, zamieszczona w Serwisie w dziale „Polityka prywatności”.

Szczegółowe zapisy dotyczące stosowania „cookies”.

 1. RKB Sp. z o.o. z siedzibą ul. Powstańców Śl. 121/206, 53-332 Wrocław, udostępniając treści w ramach niniejszego serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwis”) stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”użytkownika lub wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź strony producentów przeglądarek internetowych:
  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
  Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  Safari: http://www.apple.com/support/safari/
  lub na stronę: http://www.allaboutcookies.org/