Strona główna /  Kontakt

Napisz wiadomość


Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz adres email, były przetwarzane przez RKB sp. z o.o. w celu realizacji kontaktu ze mną.
Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie oświadczenia o jej wycofaniu na adres email: office@rkb.pl, jednak jej wycofanie będzie się wiązało z brakiem możliwości kontaktu ze mną.


Lokalizacja

Sprawdź mapę dojazdu


Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest RKB sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 121/206, 53-332 Wrocław (dalej: RKB).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do RKB z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a RKB.


Komu będą przekazywane Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a RKB. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.


Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: office@rkb.pl