Ubezpieczenia osobowe

 1. Kto to jest uposażony?
 2. Czy uposażona może być osoba niepełnoletnia?
 3. Od czego uzależniona jest wysokość składki za ubezpieczenie na życie?
 4. Jakie są najczęstsze wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach na życie?
 5. Co to jest świadczenie ubezpieczeniowe?
 6. Co to jest karencja i kiedy ma zastosowanie?
 7. Sporty ekstremalne – jakie sporty są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej?
 8. Co kryje się pod pojęciem poważnego zachorowania?
 9. Czy jest możliwość zmiany sumy ubezpieczenia?
 10. Czy ubezpieczenie chroni mnie również poza granicami Polski?
 11. Czy są jakieś limity dotyczące ilości zawieranych polis na życie na jedną osobę?
 12. Co to są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?
 13. Jakie są korzyści z zawarcia grupowego ubezpieczenia zdrowotnego?
 14. Co to jest grupowe ubezpieczenie zdrowotne?
 15. Czy istnieje możliwość skorzystania z indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenia finansowe

 1. Jakie są zalety gwarancji ubezpieczeniowych?
 2. Jaka jest procedura wydawania gwarancji ubezpieczeniowych?
 3. Czy zawsze istnieje obowiązek wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia udzielonej gwarancji?
 4. Czy ubezpieczyciel wystawi każdą gwarancję, o którą zawnioskuje wnioskodawca?
 5. Czy zawierając umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego mogę ubezpieczyć wyłącznie tych odbiorców, których uważam za „ryzykownych”?

Likwidacja szkód

 1. Czy w przypadku szkody w pojeździe należy wykonać dodatkowe badanie techniczne po naprawie pojazdu?
 2. Co to jest szkoda całkowita w pojeździe i w jaki sposób wyliczana jest wysokość odszkodowania w przypadku szkody całkowitej?
 3. Kiedy o szkodzie komunikacyjnej należy powiadomić Policję?
 4. Jak należy się zachować w razie szkody z ubezpieczenia turystycznego (KL, NNW)?
 5. Czy ubezpieczyciel może odmówić przejęcia wraku pojazdu w przypadku szkody całkowitej?
 6. Terminy i sposób likwidacji szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 7. Prawo wglądu w akta szkodowe
 8. Ucieczka z miejsca zdarzenia (szkody)
 9. Co to znaczy, że szkoda została wyrządzona po użyciu alkoholu?
 10. Kiedy szkoda popełniona jest z winy umyślnej?
 11. Co to jest rażące niedbalstwo? Kiedy szkoda jest popełniona wskutek rażącego niedbalstwa?
 12. Jakie są sankcje w przypadku nieterminowego zgłoszenia szkody?
 13. Jakie roszczenia można zgłaszać w przypadku szkody osobowej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 14. Czy w razie szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można wynająć pojazd zastępczy na koszt ubezpieczyciela?
 15. Co to jest należyta staranność?
 16. Czy ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody?

Ubezpieczenia majątkowe

 1. Jak oszacować wartość mienia do ubezpieczenia?
 2. Jakie są systemy ubezpieczenia?
 3. Co to jest PML?
 4. Co to są koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie?
 5. Transport naszych towarów dokonywany jest przez zawodowych przewoźników. Czy powinniśmy zawrzeć dodatkowo ubezpieczenie cargo?
 6. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 7. W jaki sposób ubezpieczyć sprzęt elektroniczny, aby ochrona ubezpieczeniowa była pełna i pokrywała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć z ewentualnej szkody?
 8. Ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, a ubezpieczenia ryzyk wszystkich – różnice.

Ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Jaki jest typowy zakres ubezpieczenia autocasco?
 2. Jaki jest typowy zakres wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu autocasco?
 3. Jak ustalić sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco?
 4. Co to jest konsumpcja sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco?
 5. Co to są potrącenia amortyzacyjne w ubezpieczeniu autocasco?
 6. Jakie są skutki nieopłacenia raty składki za ubezpieczenie autocasco?
 7. Co to jest pojazd wolnobieżny?
 8. Co to jest pojazd historyczny?
 9. Jakie szkody są objęte zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 10. Jakie szkody nie są objęte zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 11. Kiedy należy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i w jakich terminach?
 12. Kiedy można skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC?
 13. Jakie kary obowiązują za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC?
 14. Jak wygląda kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 15. Poprzedni właściciel samochodu nie zawarł ubezpieczenia OC. Co należy zrobić?
 16. Co dzieje się z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w razie sprzedaży pojazdu?
 17. Czym skutkuje brak wypowiedzenia ubezpieczenia OC w przypadku zmiany ubezpieczyciela?
 18. Kiedy przysługuje zwrot niewykorzystanej składki z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 19. Kiedy należy się zwrot składki z ubezpieczenia OC w razie sprzedaży pojazdu?
 20. Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a gdzie potrzebujemy Zielonej Karty?
 21. Jakie są skutki nieopłacenia raty składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
 22. Jakie wpływ ma brak badań technicznych na odpowiedzialność ubezpieczyciela z polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i AC?
 23. Czy ubezpieczyciel może żądać ode mnie zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone z mojej polisy OC, w związku ze szkodą, którą wyrządziłem?
 24. Do wysokości jakiej kwoty ubezpieczyciel odpowiada za szkody z ubezpieczenia OC

Zainteresowała cię nasza oferta pracy?

Skontaktuj się

Ikona