Istnieje taka możliwość.

Sytuacje w których zakłąd ubezpieczeń może żądać zwrotu odszkodowania

Zwrot całości odszkodowania

Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu całości wypłaconego odszkodowania (tzw. regres), jeżeli kierujący:

Postawa prawna
Art. 43 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zwrot części odszkodowania lub ograniczenie wysokości wypłaconego odszkodowania

W określonych przypadkach ubezpieczyciel może dochodzić od sprawcy szkody zwrotu części odszkodowania, a w przypadku poszkodowanego ubezpieczyciel może ograniczyć wysokość należnego odszkodowania (opisana tu sytuacja dotyczy zarówno sprawcy szkody, jak i poszkodowanego). Może to nastąpić w przypadku niewykonania przez sprawcę lub poszkodowanego obowiązków, które na nich nakłada ustawa.

Obowiązki sprawcy szkody i poszkodowanego

W razie zaistnienia szkody sprawca i poszkodowany są zobowiązani do:

Na marginesie należy dodać, że obowiązki te dotyczą każdego uczestnika zdarzenia (jednakże bez tego rodzaju sankcji), a obowiązek udzielenia pomocy osobom rannym spoczywa na każdej osobie i jego niewykonanie grozi odpowiedzialnością karną.

Sprawca szkody i poszkodowany mają także obowiązek przedstawić ubezpieczycielowi (a jeśli zajdzie potrzeba także: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.

Dodatkowe obowiązki sprawcy szkody

Ponadto sprawca szkody (tylko sprawca) jest obowiązany do:

Sankcje

Jeżeli sprawca szkody lub poszkodowany, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełnili określonych powyżej obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, wówczas ubezpieczyciel może:
w przypadku sprawcy – dochodzić zwrotu części wypłaconego odszkodowania,
w przypadku poszkodowanego – ograniczyć wysokość należnego odszkodowania.
Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa na ubezpieczycielu.

Podstawa prawna
Art. 17, w związku z art. 16 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.