I. Informacje ogólne o Regulaminie

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8, ust 1, pkt 1 ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu rkb.pl, zwanej w dalszej części Serwisem. Regulamin jest dostępny pod adresem https://rkb.pl/regulamin-korzystania-z-serwisu
Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu i przestrzegać jego postanowień. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. W przypadku braku akceptacji Regulaminu należy zaniechać korzystania z Serwisu (opuścić jego strony). Każdy Użytkownik ma prawo wglądu w Regulamin, bezpłatnego skopiowania go, wydrukowania, pobrania w formie pliku elektronicznego i utrwalenia go na innym nośniku danych.

II. Informacje o administratorze Serwisu i bazy danych osobowych.

Administratorem serwisu rkb.pl jest RKB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 121/206 wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047974, numer REGON 932145777, wysokość kapitału zakładowego 60.000 zł (opłacony w całości).

III. Definicje

Serwis – zbiór stron www zamieszczonych pod adresem www.rkb.pl, dostępnych za pomocą połączenia pomiędzy komputerem Użytkownika, a serwerem Serwisu.
Użytkownik – osoba odwiedzająca strony Serwisu lub korzystająca z innych jego usług.

Klient – użytkownik i jednocześnie podmiot obsługiwany przez RKB Sp. z o.o. w zakresie usług brokerskich.

Login – oznaczenie identyfikujące Klienta upoważnionego przez RKB Sp. z o.o. do korzystania z dostępnego za pośrednictwem >>Strefy Klienta<< programu informatycznego.

Hasło – ciąg cyfr lub liter służące Klientowi do korzystania z dostępnego za pośrednictwem >>Strefy Klienta<< programu informatycznego.

Cookies – pliki wysyłane przez serwer Serwisu, zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika, które serwer Serwisu może odczytać przy każdorazowym połączeniu.

IV. Zastrzeżenia prawne i techniczne oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Serwisem, a Użytkownikami jest język polski.
Prawem właściwym do stosowania w związku z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych, mogących wprowadzić kogokolwiek w błąd, zniesławiających, zawierających groźby, itp., a także informacji mogących zakłócić pracę systemu informatycznego. W przypadku naruszenia tego zakazu RKB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do tych danych oraz wystąpienia wobec takiego Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi, na zasadach określonych w przepisach prawnych.
RKB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub nieaktualnymi danymi.

Z ważnych powodów RKB Sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili uniemożliwić dostęp do Serwisu do czasu ustania przyczyny, która stała się powodem zablokowania dostępu. RKB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zablokowania dostępu do Serwisu.
Prawa autorskie do wszelkiego rodzaju treści zamieszczonych w Serwisie oraz fotografii, grafik, znaków graficznych, itp. należą do RKB Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami prawa.
Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy login i hasło do dostępnego za pośrednictwem linku >>Strefa Klienta<< programu informatycznego. RKB Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w związku z utratą loginu i / lub hasła lub nieautoryzowanym użyciem loginu i / lub hasła przez osoby nieuprawnione.
Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest dostęp do Internetu oraz posiadanie poczty elektronicznej. Wskazane jest także zainstalowanie bezpłatnego oprogramowania Acrobat Reader, które może być niezbędne do odczytywania niektórych dokumentów.

Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Użytkownik może zablokować w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.

RKB Sp. z o.o. nie wysyła i nigdy nie będzie wysyłać do swoich próśb o potwierdzenie loginu i / lub hasła do programu informatycznego dostępnego za pomocą Strefy Klienta. Klient, który tego rodzaju prośbę, powinien przesłać treść wiadomości na adres office@rkb.pl, a następnie skasować ją. Ignorowanie tych zaleceń może doprowadzić do przechwycenia loginu i hasła do programu informatycznego przez osoby niepowołane.
Korzystanie z Serwisu www.rkb.pl wiąże się z koniecznością zachowania ogólnie przyjętych w Internecie środków ostrożności, w szczególności:

V. Rodzaje i sposób świadczenia usług

1. Rodzaje usług

Zgłaszanie szkód online to protokół umożliwiający Klientom zawiadamianie RKB Sp. z o.o. o powstałych szkodach ubezpieczeniowych. W przypadku osób fizycznych korzystanie z tej usługi wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wywiązania się RKB Sp. z o. umowy serwisu brokerskiego (brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z tej usługi). Dalszy tok postępowania w związku ze zgłoszeniem szkody uzależniony jest od treści umowy (lub innych ustaleń) zawartej pomiędzy RKB Sp. z o.o. a Klientem.

Strefa Klienta to link do programu informatycznego, umożliwiającego Klientom RKB Sp. z o.o. dostęp do informacji o procesie likwidacji szkód, dostęp do zawartych za pośrednictwem RKB kopii polis ubezpieczeniowych oraz kontakt z obsługującymi Klienta pracownikami RKB Sp. z o.o. Dostęp do programu informatycznego odbywa się za pomocą przyznawanego przez RKB Sp. z o.o. loginu i hasła. Zakres danych udostępnianych za pośrednictwem Strefy Klienta jest uzależniony od indywidualnych ustaleń poczynionych przez RKB Sp. z o.o. z Klientem.

Newsletter to informacja w postaci elektronicznej, wysyłana na życzenie i za zgodą Użytkownika, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje handlowe, marketingowe oraz informacje o działalności RKB Sp. z o.o. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

2. Postanowienia wspólne

RKB Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany formy świadczenia usług i czasu dostępu do usług.

VI. Skargi i reklamacje

Użytkownik może składać skargi i reklamacje w postaci:

W treści skargi należy zamieścić co najmniej nazwę firmy (a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko), dokładny opis problemu oraz adres do korespondencji.
Skargi i reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie jednak późnej niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Odpowiedź zostanie dostarczona w takiej samej formie, w jakie złożona została skarga lub reklamacja. RKB Sp. z o.o. nie będzie rozpatrywać skarg anonimowych.

VII. Dane osobowe

1. Informacje ogólne

Administratorem bazy danych jest RKB Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 121/206, 53-332 Wrocław.
Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia skorzystanie z niektórych usług Serwisu. Usunięcie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo ich poprawienia lub żądania usunięcia danych.

2. Dane osobowe podlegające gromadzeniu i przetwarzaniu

RKB Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług:

W celu realizacji umów RKB Sp. z o.o. może przetwarzać inne dane osobowe, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi. Dane, których podanie jest obowiązkowe, zostały oznaczone symbolem graficznym „*”.

Za zgodą Użytkownika RKB Sp. z o.o. może przetwarzać także inne dane osobowe dla celów reklamy, marketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników. Wyniki tych badań będą służyć wyłącznie polepszeniu jakości usług.

RKB Sp. z o.o. może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu:
oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych Użytkownika (login),
oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny (IP),
informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług Serwisu.
RKB Sp. z o.o.nie przetwarza danych osobowych po zakończeniu korzystania z Serwisu, za wyjątkiem danych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług, za zgodą Użytkownika, niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

W przypadku powzięcia informacji o korzystaniu z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub z przepisami prawa RKB Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, który dopuścił się naruszenia, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. RKB Sp. z o.o. ma prawo powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2010 r.
RKB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Postanowienia nowego regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie, co jest równoznaczne z doręczeniem jego treści Użytkownikowi. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmiany Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, zobowiązany jest zaniechać korzystania z Serwisu (opuścić jego strony).
Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane w sądach właściwych miejscowo dla siedziby RKB Sp. z o.o.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się następujące przepisy prawa: