Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest RKB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 121/206 (dalej „Spółka”).

2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prosimy o kontakt:

Administrator: office@rkb.pl;

Inspektor Ochrony Danych: Sylwia Wiązowska – Grehl, iod@rkb.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę:

a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

b) Przepisy prawa wymagają od Spółki przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

c) Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

d) W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Państwa dane o stanie zdrowia w zakresie koniecznym do wykonania umowy. Zgoda na przetwarzanie tych danych może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie, w ten sam sposób, jak została przez Państwa wyrażona, jednakże jej brak może uniemożliwić Administratorowi wykonywanie umowy na Państwa rzecz. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, do momentu wycofania zgody.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług świadczonych przez Spółkę. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

5. Uprawnienia wobec Spółki w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a) Przysługują Państwu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

b) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

c) Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

6. Państwa dane osobowe udostępniamy Ubezpieczycielom, współpracującym brokerom, innym dystrybutorom ubezpieczeń, w związku i w celu świadczenia usług na Państwa rzecz, w tym przygotowania ofert ubezpieczenia i wystawienia polis, likwidacji szkód, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe, w niezbędnym zakresie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym.

7. Okres przechowywania danych osobowych

a) Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

b) Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Państwa prawa.