Czy polisa odnawia się automatycznie?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, o ile nie wypowiedziano umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ulega ona automatycznemu wznowieniu na kolejny dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów została zawarta w trybie art. 28 ust( automatyczne wznowienie niewypowiedzianej umowy) to mowa w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie w dowolnej chwili.

W przypadku wypowiedzenia takiej umowy zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.

Uwaga!
Aby wypowiedzenie było skuteczne, powinno fizycznie wpłynąć do ubezpieczyciela w oryginale, najpóźniej na dzień przed wygaśnięciem aktualnej polisy ( liczy się data stempla pocztowego).

Podstawa prawna
Art. 28 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.