Świadczenie ubezpieczeniowe to kwota wypłacana przez ubezpieczyciela ubezpieczonemu lub uposażonym, w przypadku zajścia zdarzeń ustalonych w umowie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia określona jest w polisie ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel – co do zasady – zobowiązany jest wypłacić świadczenie nie później, niż w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia.