Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, przy czym można wykupić ubezpieczenie OC na krótszy okres, jeżeli pojazd jest:

  • zarejestrowany na stałe, a umowę ubezpieczenia zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży – umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 30 dni
  • zarejestrowany czasowo – umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 30 dni
  • zarejestrowany za granicą, jeżeli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska – umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 30 dni
  • pojazdem wolnobieżnym – umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 3 miesiące
  • pojazdem historycznym – umowę ubezpieczenia zawiera się na okres nie krótszy niż 30 dni

Treść art. 2 ust. 1 pkt 7a lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej:
„Państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka – państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd mechaniczny został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż to, w którym ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę.”

Podstawa prawna
Art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.