Strona główna /  FAQ /  Jaki jest typowy zakres wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu autocasco?

Jaki jest typowy zakres wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu autocasco?

Poniżej zamieściliśmy przykładowy katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, opracowany na postawie ogólnych warunków ubezpieczenia kilku największych ubezpieczycieli. Należy jednak pamiętać, że każdy ubezpieczyciel stosuje swoje własne indywidualne warunki ubezpieczenia, stąd przed ubezpieczeniem pojazdu należy się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Typowy katalog wyłączeń ochrony w ubezpieczeniu autocasco

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

 • których wartość nie przekracza wysokości franszyzy integralnej (w przypadku ubezpieczenia autocasco często jest to kwota 500 zł)
 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, za którą ponosi odpowiedzialność lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu
 • spowodowane działaniami wojennymi, a także powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także szkody zaistniałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub innych podobnych zdarzeniach
 • działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, ubezpieczającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem
 • eksploatacyjne
 • w materiałach pędnych i smarnych
 • powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu
 • w pojeździe nielegalnie wprowadzonym na terytorium Polski lub nielegalnie wprowadzonym do ruchu
 • powstałe wskutek kradzieży:

o    gdy kierujący po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczył pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomił wszystkich urządzeń antykradzieżowych

o    gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazdu

o    gdy klucze lub dokumenty pojazdu nie były należycie zabezpieczone poza pojazdem

 • powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu
 • w radioodtwarzaczu, gdy po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono poza pojazdem wyjmowanego odbiornika lub panela
 • powstałe w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku ubezpieczeniowym
 • powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody

Szkody powstałe podczas kierowania pojazdem

 • po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
 • przez osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania pojazdem
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku drogowego
 • powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego

Przed ubezpieczeniem pojazdu należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia auocasco, aby mieć pewność, jaki jest zakres ubezpieczenia.

RKB sporządza dla swoich klientów szczegółowe porównania ofert i warunków ubezpieczenia.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy