Poniżej zamieściliśmy przykładowy katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, opracowany na postawie ogólnych warunków ubezpieczenia kilku największych ubezpieczycieli. Należy jednak pamiętać, że każdy ubezpieczyciel stosuje swoje własne indywidualne warunki ubezpieczenia, stąd przed ubezpieczeniem pojazdu należy się zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.Typowy katalog wyłączeń ochrony w ubezpieczeniu autocascoUbezpieczeniem nie są objęte szkody:których wartość nie przekracza wysokości franszyzy integralnej (w przypadku ubezpieczenia autocasco często jest to kwota 500 zł)spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego, osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, za którą ponosi odpowiedzialność lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazduspowodowane działaniami wojennymi, a także powstałe w czasie używania pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także szkody zaistniałe w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub innych podobnych zdarzeniachdziałania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznegopowstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczonego, ubezpieczającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdemeksploatacyjnew materiałach pędnych i smarnychpowstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażuw pojeździe nielegalnie wprowadzonym na terytorium Polski lub nielegalnie wprowadzonym do ruchupowstałe wskutek kradzieży:o    gdy kierujący po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczył pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomił wszystkich urządzeń antykradzieżowycho    gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumenty pojazduo    gdy klucze lub dokumenty pojazdu nie były należycie zabezpieczone poza pojazdempowstałe wskutek przywłaszczenia pojazduw radioodtwarzaczu, gdy po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono poza pojazdem wyjmowanego odbiornika lub panelapowstałe w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku ubezpieczeniowympowstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkodySzkody powstałe podczas kierowania pojazdempo użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomaniiprzez osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania pojazdemgdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku drogowegopowstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego
Przed ubezpieczeniem pojazdu należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia auocasco, aby mieć pewność, jaki jest zakres ubezpieczenia.

RKB sporządza dla swoich klientów szczegółowe porównania ofert i warunków ubezpieczenia.