Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Porozumienie Wielostronne – umowa zawarta między biurami narodowymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami narodowymi.

Zielona Karta

Zielona Karta obowiązuje w krajach, z którymi Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podpisało umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i zaspokajaniu roszczeń.

Aktualna lista państw uznających polskie ubezpieczenie OC lub wymagających Zielonej Karty znajduje się na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUiK).