W razie nieopłacenia składki lub raty lub nieterminowej płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa. W takim przypadku ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę takiej raty składki wraz z odsetkami ustawowymi, ponadto umowa ubezpieczenia OC nie wznowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia, jeśli okres ubezpieczenia skończy się w czasie, gdy ubezpieczony jest w zwłoce.

Podstawa prawna
Art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.