Dodatkowe badania techniczne po szkodzie.
W określonych przypadkach tak. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Ponadto użytkownik pojazdu ma także obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, poprzez przekazanie mu kopii dowodu rejestracyjnego, zawierającego stosowny wpis lub zaświadczenia o przeprowadzeniu badania.
Podstawa prawna
Art. 17 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Refundacja kosztów dodatkowych badań technicznych po szkodzie.
Badanie techniczne traktowane jest przez prawo jak normalne następstwo szkody i w związku z tymubezpieczyciel ma obowiązek pokryć jego koszty w ramach polisy autocasco lub OC sprawcy.
Podstawa prawna
Art. 17a ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.