Tak. Gwarancje ubezpieczeniowe, w przeciwieństwie do klasycznych ubezpieczeń, nie oznaczają przeniesienia ryzyka z przedsiębiorcy na ubezpieczyciela. Wynika to z faktu, że gwarancja jest swego rodzaju poręczeniem, potwierdzeniem wiarygodności wnioskodawcy. Za udzielenie takiego poręczenia ubezpieczyciel pobiera składkę oraz wymaga złożenia obowiązkowego zabezpieczenia ewentualnych roszczeń regresowych, ubezpieczyciel ma bowiem prawo żądać zwrotu od przedsiębiorcy kwot wypłaconych beneficjentowi.

Wystawiony przez przedsiębiorstwo weksel in blanco to minimalne zabezpieczenie, jakie jest wymagane przez ubezpieczycieli przed wystawieniem gwarancji. Ponadto, w zależności od kondycji finansowej wnioskodawcy, wysokości sumy gwarancyjnej oraz okresów jej obowiązywania, ubezpieczyciel może zażądać zabezpieczeń dodatkowych, np. poręczenia wekslowego, przewłaszczenia środków trwałych, hipoteki, zastawu, itp.