Podstawy do zwrotu składki

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje w przypadku:

·         wyrejestrowania pojazdu mechanicznego

·         udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza

·         odstąpienia od umowy, gdy została ona zawarta przed rejestracją pojazdu, a pojazd ten nie został zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia

·         rozwiązania się umowy ubezpieczenia po sprzedaży pojazdu, w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu (zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu)

·         rozwiązania się umowy ubezpieczenia w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC została zawarta przez posiadacza pojazdu, który nie był jego właścicielem i następnie utracił posiadanie na rzecz właściciela (zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia)

·         odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy, którą zawarł na odległość w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową

·         przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu

·         rozwiązania wznowionej umowy, która nie została wypowiedziana przed końcem jej obowiązywania

Zasady zwrotu składki z ubezpieczenia OC pojazdu

Zgodnie z art. 28a ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Postawa prawna Art. 41 ust 1 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.