Termin do wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez osobę uprawnioną zawiadomienia o szkodzie.

Terminy dodatkowe.

Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania będzie niemożliwe w terminie trzydziestodniowym, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek:

Odmowa wypłaty odszkodowania lub wypłata odszkodowania w niepełnej wysokości.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego okaże się, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż w roszczeniu poszkodowanego, wówczas ubezpieczyciel zobowiązany jest:

Nieterminowe działania ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczyciel nie dochowa obowiązujących go terminów, przewidzianych na likwidację szkód lub nie wykona obowiązków, związanych z odmową wypłaty odszkodowania lub wypłatą odszkodowania w mniejszej wysokości, wówczas Komisja Nadzoru Finansowego może:

Prawo wglądu w akta szkodowe i prawo wykonania kopii akt.

Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu wszelkie informacje oraz dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania. Poszkodowany może żądać:

Koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeżeli w terminach, o którym mowa powyżej, ubezpieczyciel nie ustali ważności umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i osoby odpowiedzialnej za szkodę, wówczas odszkodowanie wypłacone zostanie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22.05.2003 o działalności ubezpieczeniowej.