Termin do wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez osobę uprawnioną zawiadomienia o szkodzie.

Terminy dodatkowe.

Jeśli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania będzie niemożliwe w terminie trzydziestodniowym, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek:

 • pisemnego powiadomienia poszkodowanego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części
 • powiadomienia o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie
 • wypłaty bezspornej części odszkodowania (o ile to możliwe)

Odmowa wypłaty odszkodowania lub wypłata odszkodowania w niepełnej wysokości.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego okaże się, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż w roszczeniu poszkodowanego, wówczas ubezpieczyciel zobowiązany jest:

 • pisemnie poinformować o tym poszkodowanego, w określonych powyżej terminach (30 dni lub 14 dni od chwili, gdy wyjaśnienie okoliczności stało się możliwe – maksymalnie 90 dni)
 • wskazać okoliczności i podstawę prawną swojej decyzji
 • wskazać przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez poszkodowanego
 • poinformować o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

Nieterminowe działania ubezpieczyciela.

Jeżeli ubezpieczyciel nie dochowa obowiązujących go terminów, przewidzianych na likwidację szkód lub nie wykona obowiązków, związanych z odmową wypłaty odszkodowania lub wypłatą odszkodowania w mniejszej wysokości, wówczas Komisja Nadzoru Finansowego może:

 • nałożyć na członków zarządu zakładu ubezpieczeń lub prokurentów kary pieniężne do wysokości odpowiadającej trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy
 • nałożyć na zakład ubezpieczeń kary pieniężne do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto, uzyskanej przez zakład ubezpieczeń w roku poprzednim, a w przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie prowadził działalności w roku poprzednim lub miał zbiór składki przypisanej poniżej 20 mln. Złotych, wówczas do wysokości 100.000 zł

Prawo wglądu w akta szkodowe i prawo wykonania kopii akt.

Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu wszelkie informacje oraz dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania. Poszkodowany może żądać:

 • pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji
 • umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez ubezpieczyciela kopii udostępnionych dokumentów

Koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeżeli w terminach, o którym mowa powyżej, ubezpieczyciel nie ustali ważności umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i osoby odpowiedzialnej za szkodę, wówczas odszkodowanie wypłacone zostanie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22.05.2003 o działalności ubezpieczeniowej.