Strona główna /  FAQ /  Jakie szkody są objęte zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Jakie szkody są objęte zakresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Dotyczy to także szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (wysokość sum gwarancyjnych).

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również:

  • koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększaniu szkody
  • koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń
    koszt dodatkowego badania technicznego po szkodzie

Podstawa prawna
Art. 9, 9a, art. 15, art. 34, 35 i 36a ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy