Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Dotyczy to także szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (wysokość sum gwarancyjnych).

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

  • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również:

  • koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększaniu szkody
  • koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń
    koszt dodatkowego badania technicznego po szkodzie

Podstawa prawna
Art. 9, 9a, art. 15, art. 34, 35 i 36a ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych