Karencja umowna
Karencja to okres, w którym ubezpieczyciel nie udziela ochrony z tytułu niektórych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia (zawiesza ochronę ubezpieczeniową). Ubezpieczyciele stosują karencje o określonej długości, na niektóre ryzyka ubezpieczeniowe, najczęściej dotyczy to ryzyka poważnego zachorowania i leczenia szpitalnego.
Celem karencji jest wyeliminowanie przypadków, w których do ubezpieczenia przystępują osoby, u których wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową jest pewne (ubezpieczenia chronią od zdarzeń przyszłych i niepewnych).

Karencja ustawowa
Istnieje także tak zwana karencja ustawowa. Zgodnie z art. 833 Kodeksu cywilnego: „Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.”