Broker ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez ubezpieczonego do stałego bądź doraźnego dokonywania w jej imieniu czynności prawnych lub faktycznych, związanych z zawieraniem lub doprowadzaniem do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Broker nie reprezentuje żadnego z ubezpieczycieli, tak jak ma to miejsce w przypadku agentów ubezpieczeniowych, którzy działają w imieniu ubezpieczyciela, a nie swojego klienta. Broker, jako niezależny pośrednik, reprezentuje wyłącznie interesy swojego klienta i przygotowuje program ubezpieczeniowy specjalnie dostosowany do jego potrzeb.
Koszty serwisu brokerskiego zgodnie z prawem poddawane są rozliczeniom z ubezpieczycielami (prowizja) i nie obciążają bezpośrednio klientów brokera.
Działalność brokerską regulują przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.