Uposażony to osoba upoważniona przez ubezpieczającego do otrzymania świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Zgodnie z prawem ubezpieczający może:

  • wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej
  • może także zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela

Sposób postępowania w przypadku ustanowienia kilku uposażonych
W przypadku ustanowienia kilku uposażonych ubezpieczający powinien określić wysokość ich udziałów w sumie ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający wskazał kilku uposażonych, a jednocześnie nie określił udziału każdej z tych osób w sumie ubezpieczenia, wówczas – z mocy prawa – ich udziały są równe.

Zmiana i unieważnienie decyzji o ustanowieniu uposażonego:

  • Ubezpieczający może w każdej chwili zmienić swoją decyzję o ustanowieniu uposażonego, kilku uposażonych lub o wysokości udziału kilku uposażonych w sumie ubezpieczenia. Zależy to od jego woli.
  • Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.
  • Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się nieważne, jeżeli:
    • uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego
    • albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci
  • Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Podstawa prawna
Art. 831 i 832 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny