Uposażony to osoba upoważniona przez ubezpieczającego do otrzymania świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Zgodnie z prawem ubezpieczający może:

Sposób postępowania w przypadku ustanowienia kilku uposażonych
W przypadku ustanowienia kilku uposażonych ubezpieczający powinien określić wysokość ich udziałów w sumie ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający wskazał kilku uposażonych, a jednocześnie nie określił udziału każdej z tych osób w sumie ubezpieczenia, wówczas – z mocy prawa – ich udziały są równe.

Zmiana i unieważnienie decyzji o ustanowieniu uposażonego:

Podstawa prawna
Art. 831 i 832 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny