Warianty zawarcia umowę ubezpieczenia mienia od szkód żywiołowych:

  • na bazie ryzyk nazwanych (od ognia i innych zdarzeń losowych lub FLEXA, od angielskiego Fire, Lightning, Explosion, Aircraft crash landing)
  • na bazie ryzyk wszystkich (All Risks)

Ubezpieczenie na bazie ryzyk nazwanych (FLEXA)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie te szkody, które powstały wskutek zdarzeń (ryzyk) zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. wskutek ognia, eksplozji, powodzi, itp. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek zdarzeń, które nie zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia bywa różny – katalog ryzyk jest rozszerzany lub zwężany, poprzez dodawanie lub eliminowanie poszczególnych ryzyk.

Ubezpieczając mienie w tym systemie należy zwrócić baczną uwagę, od czego tak naprawdę mienie jest chronione (od jakich ryzyk). To bardzo istotne, ponieważ część osób podejmuje decyzję o wyborze ubezpieczenia jedynie na podstawie ceny, a najczęściej oznacza to, że ubezpieczenie będzie posiadało wąski zakres ubezpieczenia (np. bez ryzyka powodzi, itp.). RKB przygotowując zestawienie ofert dla swoich klientów zawsze informuje, jaki jest zakres ubezpieczenia ofert poszczególnych ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie na bazie ryzyk wszystkich (All Risks)

W przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich (All Risks), ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi (często nie dającymi się przewidzieć) z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Czyli mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną, niż w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych.

Podsumowanie

Zakres ochrony w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich jest szerszy od ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, niemniej jednak nie można traktować ubezpieczenia All Risks, jak „ubezpieczenia od wszystkiego”, ponieważ również i w tym przypadku obowiązują pewne ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.

W praktyce czasem ujawnia się dodatkowa różnica. W przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych, w razie wątpliwości co do przyczyny szkody, to poszkodowany ma obowiązek wykazać, że powstała ona wskutek zdarzenia objętego ochroną (ponieważ ubezpieczyciel udziela ochrony tylko od ryzyk wymienionych w umowie ubezpieczenia). Natomiast w przypadku ubezpieczenia na bazie ryzyk wszystkich, w razie wątpliwości co do przyczyny szkody, to nie poszkodowany, a ubezpieczyciel ma obowiązek wykazać, że nie odpowiada on za powstałą szkodę (ponieważ zakłada się, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, o ile nie została wprost wyłączona).

Można zatem w przypadku ubezpieczeń na bazie ryzyk wszystkich ubezpieczony uzyskuje szerszy zakres ubezpieczenia oraz jest w korzystniejszej sytuacji w razie ewentualnych sporów z ubezpieczycielem.