Co do zasady prawo gwarantuje osobom zainteresowanym dostęp do akt szkodowych. Należy tu jednak rozróżnić dwie sytuacje:

Prawo wglądu w akta szkodowe w przypadku ubezpieczającego lub ubezpieczonego

W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu akta szkodowe, a konkretnie informacje i dokumenty zgromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę lub wysokości świadczenia.
Ubezpieczający lub ubezpieczony może domagać się od ubezpieczyciela:

Podstawa prawna

Art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Prawo dostępu do akt szkodowych w przypadku osób poszkodowanych

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (lub innych ubezpieczeń obowiązkowych) i zgłosiłeś ubezpieczycielowi roszczenie, Twoje prawo dostępu do akt szkodowych jest regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu wszelkie informacje oraz dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania. Poszkodowany może żądać:

Koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności.

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Działania brokera ubezpieczeniowego

Broker na podstawie udzielonych mu listów brokerskich (pełnomocnictw), może przeglądać w imieniu swoich Klientów akta szkodowe i realizować inne określone powyżej uprawnienia.