W przypadku szkody często mamy do czynienia nie tylko z uszkodzeniem lub zniszczeniem ubezpieczonego mienia, ale także jej pozostałościami, np. gruzowiskiem lub pogorzeliskiem. Usuwanie pozostałości po szkodzie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych, często wysokich kosztów.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych istnieją dwie metody określenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie:

  • koszty te wliczane są do ogólnej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń
  • wprowadzane są odrębne limity, które ubezpieczony ma do dyspozycji, niezależnie od sumy ubezpieczenia

Wprowadzenie do umowy ubezpieczenia odrębnych limitów na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ ubezpieczony z góry wie, jaką kwotą dysponuje, co w razie szkody pozwala mu na zaplanowanie tej operacji, ponadto nie ma ryzyka, że suma ubezpieczenia nie wystarczy na pokrycie tych kosztów, co może się zdarzyć, jeśli szkoda będzie w znacznych rozmiarach.