Przewoźnicy zawodowi mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie to pokrywa roszczenia za szkody, które wynikły z winy przewoźnika, ale nie pokrywa szkód, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. spowodowanych przez żywioły lub wypadek z winy innego kierowcy). Te szkody obejmowane są ochroną w ramach ubezpieczenia mienia w transporcie – Cargo, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie każdy przewoźnik je posiada.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej transportowanych składników majątkowych, sugerujemy weryfikację ubezpieczenia zawartego przez przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braku umowy ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo) lub ograniczonego zakresu ochrony, rekomendujemy zawarcie własnej umowy ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym.