Stan po użyciu alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm sześciennym

Postawa prawna
Art. 46 ust 2 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stan nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Postawa prawna
Art. 115 § 16 ustawy z dnia 06.06.1997 Kodeks karny.

Konsekwencje.

  • W przypadku wyrządzenia szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel ma prawo żądać od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania
  • W przypadku wyrządzenia szkody z ubezpieczenia autocasco (oraz niektórych innych rodzajów ubezpieczeń) ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania