Stan po użyciu alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

Postawa prawna
Art. 46 ust 2 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Stan nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

Postawa prawna
Art. 115 § 16 ustawy z dnia 06.06.1997 Kodeks karny.

Konsekwencje.