Obowiązek powiadomienia Policji o szkodzie

W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC osoba uczestnicząca w nim jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu jeśli:

  • doszło do wypadku z ofiarami w ludziach
  • doszło do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo

Opisane tu zasady dotyczą zdarzeń powstałych na terytorium Polski. W przypadku szkód powstałych poza granicami kraju obowiązuje miejscowe ustawodawstwo.
Podstawa prawna
Art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sankcje związane z brakiem powiadomienia Policji o szkodzie.

Jeżeli sprawca szkody lub poszkodowany, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie powiadomił Policji o szkodzie (w sytuacji, gdy było to obowiązkowe), a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, wówczas ubezpieczyciel może:

  • w przypadku sprawcy – dochodzić zwrotu części wypłaconego odszkodowania
  • w przypadku poszkodowanego – ograniczyć wysokość należnego odszkodowania

Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa na ubezpieczycielu.

Podstawa prawna.

Art. 17, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.