Ogólnie rzecz biorąc jest to problem z dziedziny prawa karnego, ponieważ jest to okoliczność uzasadniająca zaostrzenie odpowiedzialności karnej sprawcy (art. 178 Kodeksu Karnego), jednak w określonych przypadkach wiąże się on z tematyką ubezpieczeniową. Otóż z punktu widzenia ubezpieczeń, jeśli sprawca szkody ucieknie z miejsca zdarzenia, wówczas:

Powstaje zatem pytanie, kiedy mamy do czynienia z ucieczką z miejsca zdarzenia (szkody)?

O ucieczce sprawcy z miejsca zdarzenia (szkody) można mówić w sytuacji, gdy oddala się on z miejsca zdarzenia po to, by uniknąć odpowiedzialności karnej i cywilnej za spowodowanie wypadku drogowego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego ucieczka z miejsca zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości lub także pozostawania pod wpływem środków odurzających (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.03. 2001, III KKN 492/99).

Nie ma mowy o ucieczce z miejsca zdarzenia (szkody), w przypadku oddalenia się z miejsca zdarzenia:

gdy sprawca wypadku pozostawił poszkodowanemu swoje dane osobowe.