Informacje ogólne

Upraszczając sprawę można powiedzieć, że cesja praw z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem zobowiązującym ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (lub jego części) na rzecz określonej osoby trzeciej, w praktyce zazwyczaj banku lub leasingodawcy. Cesja powinna mieć postać adnotacji na polisie ubezpieczeniowej lub załącznika do umowy ubezpieczenia.

Ustanowienie cesji

Aby ustanowić cesję praw z umowy ubezpieczenia należy powiadomić o tym ubezpieczyciela w chwili zawierania umowy ubezpieczenia lub wystąpić ze stosownym wnioskiem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Anulowanie lub wygaśnięcie cesji

Aby anulować cesję w trakcie trwania okresu ubezpieczenia należy wystąpić do ubezpieczyciela ze stosownym wnioskiem, jednakże w takim przypadku może on zażądać zgody osoby, na rzecz której cesja została ustanowiona.
Cesja wygasa wraz z upływem okresu ubezpieczenia i nie wznawia się samoistnie w razie wznowienia umowy ubezpieczenia.