Posiadacz pojazdu zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności/posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego dotychczasowy posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności/posiadania jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności/posiadania pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

Podstawa prawna
Art. 29 ust. 1, 31 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.