Posiadacz pojazdu zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

  • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu
  • przed wprowadzeniem pojazdu wolnobieżnego oraz pojazdu historycznego do ruchu
  • przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie nie będącym sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, które nie zostały zarejestrowane
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu
  • najpóźniej w dniu wygaśnięcia aktualnej umowy ubezpieczenia OC, która nie została wznowiona
  • najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC granicznego lub Zielonej Karty w czasie pobytu na terenie Polski
  • najpóźniej w dniu rozwiązania umowy OC w związku z przeniesieniem prawa własności pojazdu lub utratą posiadania pojazdu przez posiadacza, na rzecz właściciela pojazdu
  • najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)).

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności/posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego dotychczasowy posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności/posiadania jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności/posiadania pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

Podstawa prawna
Art. 29 ust. 1, 31 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.