Franszyza integralna

Franszyza integralna (inaczej względna lub warunkowa) to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania przez ubezpieczyciela szkód drobnych (często koszt likwidacji takich szkód przekracza ich wysokość) i podniesienie działań prewencyjnych ubezpieczonego.

Przykład:

Franszyza integralna bardzo często występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna (inaczej bezwzględna lub bezwarunkowa) to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Wysokość franszyzy jest oczywiście podawana do wiadomości ubezpieczającego i jest ona zapisana w umowie ubezpieczenia.

Przykład:

Mechanizm franszyzy redukcyjnej jest bardzo podobny do udziałów własnych, jednakże wysokość franszyzy określa się w walucie, a wysokość udziału własnego w stawkach procentowych.

Inne rodzaje franszyz

W praktyce czasem można spotkać się także z dość specyficznymi franszyzami, np. franszyzami kilometrowymi lub czasowymi. Przykładem może być ubezpieczenie assistance, jeśli ubezpieczyciel w ogólnych warunkach ubezpieczenie zastrzeże, że np. holowanie przysługuje wówczas, gdy do zdarzenia doszło w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, albo np. określone świadczenia przysługują począwszy od drugiej doby od chwili zdarzenia.