Wykaz ubezpieczeń obowiązkowych

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora