W razie sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu (można zatem powiedzieć, że pojazd jest sprzedawany razem z ubezpieczeniem OC). W związku z kupnem pojazdu jego nabywca ma dwie możliwości:

  • kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie OC
  • wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczenia OC

Przypadek 1 – nabywca chce kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie OC

W takim przypadku umowa ubezpieczenia OC trwa nadal i ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Należy się zgłosić do ubezpieczyciela w celu dokonania zmiany danych osobowych na dokumencie ubezpieczenia.
Powstaje także pytanie, co dzieje się z wysokością składki ubezpieczeniowej? Otóż:
zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji składki, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek, co w efekcie może wiązać się z koniecznością dopłaty składki (jeśli nabywca ma mniejsze zniżki, niż zbywca) lub ze zwrotem części składki (gdy nabywca pojazdu posiada duże zniżki i spodziewa się zwrotu części składki),
zakład ubezpieczeń musi dokonać ponownej kalkulacji składki, w przypadku, gdy nabywca pojazdu złoży stosowny wniosek – zwykle dzieje się tak, gdy nabywca pojazdu posiada duże zniżki i spodziewa się zwrotu części składki.

Przypadek 2 – nabywca nie chce skorzystać z dotychczasowego ubezpieczenia OC

W takim przypadku nabywca pojazdu musi pisemnie wypowiedzieć ubezpieczycielowi umowę ubezpieczenia OC. Umowa taka ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia, aby wypowiedzenie było skuteczne, powinno fizycznie wpłynąć do ubezpieczyciela w oryginale.
W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Po wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC należy pamiętać o konieczności zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, najpóźniej w dniu umowy wypowiedzianej.

Przepisy, które dotyczą obu ww. przypadków
Zbywca pojazdu jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży, o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Do dnia zawiadomienia ubezpieczyciela zbywca pojazdu ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej.
Skutki wyrządzenia szkody po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.

Podstawa prawna
Art. 31 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 32 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.