Suma gwarancyjna, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, nie może być niższa niż równowartość w złotych:

w przypadku szkód na osobie 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych

w przypadku szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Przeliczenia na polską walutę dokonuje się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Za szkody spowodowane w państwach, na terenie których obowiązuje polskie ubezpieczenie OC (więcej na ten temat), ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, jednak nie niższej niż suma gwarancyjne obowiązujące na terenie Polski. Na ternie niektórych Państw nie ma górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w związku z tym odpowiada on do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody.

Podstawa prawna: Art. 36 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.