Strona główna /  FAQ /  Do wysokości jakiej kwoty ubezpieczyciel odpowiada za szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Do wysokości jakiej kwoty ubezpieczyciel odpowiada za szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Suma gwarancyjna obowiązująca dla umów zawartych do 10.06.2012

Suma gwarancyjna, która stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, to równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie 2.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu 500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych

Przeliczenia na polską walutę dokonuje się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Za szkody spowodowane w państwach, na terenie których obowiązuje polskie ubezpieczenie OC (więcej na ten temat), ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, jednak nie niższej niż suma gwarancyjne obowiązujące na terenie Polski. Na ternie niektórych Państw nie ma górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w związku z tym odpowiada on do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody.

Suma gwarancyjna obowiązująca dla umów zawartych po 11.06.2012

Wymienione powyżej sumy gwarancyjne dotyczą umów ubezpieczenia OC zawieranych do dnia 10 czerwca 2012. Począwszy od dnia 11 czerwca 2012 sumy gwarancyjne ulegną podwyższeniu i stanowić będą równowartość:

  • w przypadku szkód na osobie 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych

Podwyższanie sum gwarancyjnych (proces ten postępuje już od wielu lat) wynika z konieczności dostosowania polskiego prawodawstwa do wymagań Unii Europejskiej oraz faktu, że aktualnie obowiązujące sumy gwarancyjne są relatywnie niskie, co w przypadku dużej szkody może skutkować wyczerpaniem się sum gwarancyjnych.

Podstawa prawna
Art. 36 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy