Strona główna /  FAQ /  Czy ubezpieczyciel może żądać ode mnie zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone z mojej polisy OC, w związku ze szkodą, którą wyrządziłem?

Czy ubezpieczyciel może żądać ode mnie zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone z mojej polisy OC, w związku ze szkodą, którą wyrządziłem?

Istnieje taka możliwość.

Sytuacje w których zakłąd ubezpieczeń może żądać zwrotu odszkodowania

 • ubezpieczyciel może domagać się od sprawcy szkody zwrotu całości wypłaconego odszkodowania, wypłaconego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczyciel może domagać się od sprawcy szkody zwrotu części wypłaconego odszkodowania lub ograniczyć poszkodowanemu wysokość wypłaconego odszkodowania
  • Zwrot całości odszkodowania

   Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu całości wypłaconego odszkodowania (tzw. regres), jeżeli kierujący:

   • wyrządził szkodę umyślnie
   • wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
   • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
   • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa
   • zbiegł z miejsca zdarzenia

   Postawa prawna
   Art. 43 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

   Zwrot części odszkodowania lub ograniczenie wysokości wypłaconego odszkodowania

   W określonych przypadkach ubezpieczyciel może dochodzić od sprawcy szkody zwrotu części odszkodowania, a w przypadku poszkodowanego ubezpieczyciel może ograniczyć wysokość należnego odszkodowania (opisana tu sytuacja dotyczy zarówno sprawcy szkody, jak i poszkodowanego). Może to nastąpić w przypadku niewykonania przez sprawcę lub poszkodowanego obowiązków, które na nich nakłada ustawa.

   Obowiązki sprawcy szkody i poszkodowanego

   W razie zaistnienia szkody sprawca i poszkodowany są zobowiązani do:

   • przedsięwzięcia wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również – w miarę możliwości – zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych
   • zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody
   • niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo

   Na marginesie należy dodać, że obowiązki te dotyczą każdego uczestnika zdarzenia (jednakże bez tego rodzaju sankcji), a obowiązek udzielenia pomocy osobom rannym spoczywa na każdej osobie i jego niewykonanie grozi odpowiedzialnością karną.

   Sprawca szkody i poszkodowany mają także obowiązek przedstawić ubezpieczycielowi (a jeśli zajdzie potrzeba także: Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód.

   Dodatkowe obowiązki sprawcy szkody

   Ponadto sprawca szkody (tylko sprawca) jest obowiązany do:

   • udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia
   • niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje
   • Sankcje

    Jeżeli sprawca szkody lub poszkodowany, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełnili określonych powyżej obowiązków, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, wówczas ubezpieczyciel może:
    w przypadku sprawcy – dochodzić zwrotu części wypłaconego odszkodowania,
    w przypadku poszkodowanego – ograniczyć wysokość należnego odszkodowania.
    Ciężar udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot części odszkodowania lub ograniczenia odszkodowania, spoczywa na ubezpieczycielu.

    Podstawa prawna
    Art. 17, w związku z art. 16 ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

    powrot-do-faq-rkb-broker-ubezpieczeniowy